Dưới đây là chi tiết Điều khoản dịch vụ của Zoom Video Communication (US)

điều khoản sử dụng của Zoom
Điều khoản sử dụng của Zoom

Ngày hiệu lực: 20/8/2020

Tham khảo thêm: Chính sách quyền riêng tư của Zoom

Phiên bản tiếng Việt

QUAN TRỌNG, VUI LÒNG ĐỌC KỸ  : KHI BẠN SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP TRANG WEB, SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM LIÊN KẾT (GỌI CHUNG LÀ “DỊCH VỤ”) CỦA ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN (“ZOOM”), BẠN BUỘC PHẢI TUÂN THỦ VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM THỎA THUẬN PHÂN XỬ CÁC KHIẾU NẠI CỦA BẠN. VUI LÒNG XEM XÉT KỸ TRƯỚC KHI CHẤP NHẬN.

BẰNG VIỆC NHẤP VÀO/CHỌN NÚT/Ô “TÔI ĐỒNG Ý”, TRUY CẬP TRANG WEB ZOOM HOẶC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ZOOM, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC PHỤ LỤC, MẪU ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐƯỢC KẾT HỢP (“THỎA THUẬN” HOẶC “ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ”) CÁC DỊCH VỤ CỦA ZOOM KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ MẶT PHÁP LÝ ĐỂ CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY.

Zoom sẽ cung cấp Dịch vụ và bạn có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này. Zoom có thể cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào sau đây thông qua các Công ty thành viên. Nếu Bạn đặt mua Dịch vụ thông qua một trang đăng ký trực tuyến hoặc một mẫu đơn đặt hàng (mỗi “Mẫu đơn đặt hàng”), Mẫu đơn đặt hàng có thể chứa các điều khoản và điều kiện bổ sung và thông tin liên quan đến Dịch vụ mà bạn đang đặt mua. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào áp dụng với Dịch vụ cụ thể mà Bạn chọn sử dụng, các điều khoản bổ sung đó được tích hợp vào Thỏa thuận này, liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ đó.

Yêu cầu về hệ thống. Việc sử dụng Dịch vụ yêu cầu sử dụng một hay nhiều thiết bị tương thích, có truy cập Internet (có thể áp dụng phí) và một số phần mềm nhất định (có thể áp dụng phí) và có thể yêu cầu phải tải xuống bản cập nhật hoặc nâng cấp vào từng thời điểm cụ thể. Do việc sử dụng Dịch vụ liên quan đến phần cứng, phần mềm và truy cập Internet nên khả năng truy cập và sử dụng Dịch vụ của Bạn có thể bị ảnh hưởng bởi hiệu năng của các yếu tố này. Khuyến cáo bạn cần có truy cập Internet tốc độ cao. Bạn xác nhận và đồng ý rằng các yêu cầu hệ thống đó, có thể được thay đổi vào từng thời điểm cụ thể, thuộc Trách nhiệm của bạn.

 1. ĐỊNH NGHĨA. Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng trong Thỏa thuận này; khi nhắc đến số ít thì cũng bao gồm dạng thức số nhiều và ngược lại. Bạn có thể xem các định nghĩa cụ thể về Dịch vụ trong phần Mô tả dịch vụ tại www.zoom.us/services-description.
  “Công ty thành viên”, của một Bên, có nghĩa là bất kỳ pháp nhân nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, bị kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung với Bên đó. Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, “kiểm soát” có nghĩa là một lợi ích kinh tế hoặc biểu quyết của ít nhất năm mươi phần trăm (50%) hoặc, trong trường hợp không có lợi ích kinh tế hoặc biểu quyết đó, thì sẽ là quyền chỉ đạo hoặc dẫn đến sự chỉ đạo của ban quản trị và thiết lập các chính sách của pháp nhân đó.
  “Người dùng cuối” có nghĩa là Người chủ trì hoặc Người tham gia (như được định nghĩa trong phần Mô tả dịch vụ) sử dụng Dịch vụ.
  “Thời hạn gói đăng ký ban đầu” có nghĩa là thời hạn gói đăng ký ban đầu cho một Dịch vụ như đã chỉ định trong Mẫu đơn đặt hàng.
  “Ngày hiệu lực của Dịch vụ” có nghĩa là ngày Thời hạn gói đăng ký ban đầu bắt đầu như đã chỉ định trong Mẫu đơn đặt hàng.
  “Thời hạn gia hạn” có nghĩa là thời hạn gia hạn gói đăng ký cho Dịch vụ bắt đầu sau Thời hạn gói đăng ký ban đầu hoặc Thời hạn gia hạn khác như đã chỉ định trong Mẫu đơn đặt hàng.
 2. DỊCH VỤ. Zoom sẽ cung cấp các Dịch vụ như đã mô tả trong Mẫu đơn đặt hàng và các bản cập nhật tiêu chuẩn cho các Dịch vụ thường được Zoom cung cấp trong suốt thời hạn. Zoom có thể toàn quyền ngưng Dịch vụ hoặc điều chỉnh các tính năng của Dịch vụ vào từng thời điểm cụ thể mà không thông báo trước.
  1. Dịch vụ Beta. Theo thời gian, Zoom có thể cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ được phân loại là phiên bản Beta. Việc truy cập và sử dụng các phiên bản Beta có thể phải tuân theo các thỏa thuận bổ sung. Zoom không cam đoan rằng phiên bản Beta sẽ được cung cấp thường khả dụng và bảo lưu quyền ngừng hoặc sửa đổi phiên bản Beta bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các phiên bản Beta được cung cấp NGUYÊN TRẠNG, có thể chứa lỗi, sai sót hoặc các khiếm khuyết khác và bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng phiên bản Beta.
 3. SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ của Bạn và của Người dùng cuối của bạn cũng như sẽ tuân thủ và đảm bảo tuân thủ tất cả các Luật liên quan đến việc Bạn và mỗi Người dùng cuối sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các Luật liên quan đến ghi âm, sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và kiểm soát xuất khẩu. Việc sử dụng Dịch vụ sẽ bị vô hiệu trong trường hợp bị cấm.
  1. Thông tin đăng ký. Bạn có thể cần phải cung cấp thông tin về Bản thân để đăng ký và/hoặc sử dụng một số Dịch vụ nhất định. Bạn đồng ý rằng mọi thông tin nói trên là chính xác. Bạn cũng có thể được yêu cầu chọn một tên người dùng và mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật đối với tên người dùng và mật khẩu của Bạn và đồng ý không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  2. Nội dung của bạn. Bạn đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung (“Nội dung”) do Bạn gửi hoặc truyền đi hoặc được hiển thị hoặc tải lên bởi Bạn khi sử dụng Dịch vụ và tuân thủ tất cả Luật liên quan đến Nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở những Luật yêu cầu Bạn được sự đồng ý của bên thứ ba để sử dụng Nội dung và cung cấp các thông báo thích hợp về quyền của bên thứ ba. Bạn cam đoan và bảo đảm rằng Bạn có quyền tải Nội dung lên Zoom và việc sử dụng đó không vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào. Trong mọi trường hợp, Zoom đều sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ (a) Nội dung được truyền đi hoặc xem trong khi sử dụng Dịch vụ, (b) lỗi hoặc bỏ sót trong Nội dung, hoặc (c) bất kỳ mất mát hoặc tổn hại nào ở bất kỳ dạng nào phát sinh do sử dụng, truy cập hoặc từ chối truy cập vào Nội dung. Mặc dù Zoom không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, nhưng Zoom có thể xóa bất kỳ Nội dung gì, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Bạn, nếu Zoom nhận thấy rằng Nội dung đó vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật nào. Bạn giữ quyền bản quyền và các quyền khác mà Bạn có đối với Nội dung do Bạn gửi, đăng tải hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ.
  3. Bản ghi. Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật ghi âm. Người chủ trì có thể chọn ghi lại các cuộc họp Zoom và Hội thảo trực tuyến. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với Zoom về việc lưu trữ các bản ghi cho bất kỳ hoặc tất cả các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến mà bạn tham gia, nếu các bản ghi đó được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được thông báo (trực quan hoặc bằng cách khác) khi bật chế độ ghi. Nếu bạn không đồng ý để được ghi lại, bạn có thể chọn rời khỏi cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến
  4. Hành vi sử dụng bị cấm. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không sử dụng và sẽ không cho phép bất kỳ Người dùng cuối nào sử dụng Dịch vụ để: (i) sửa đổi, tách rời, dịch ngược, tạo các sản phẩm phái sinh, kỹ thuật đảo ngược hoặc các nỗ lực khác để giành quyền truy cập vào mã nguồn của các Dịch vụ; (ii) cố ý sử dụng Dịch vụ theo cách lạm dụng, can thiệp hoặc làm gián đoạn mạng của Zoom, tài khoản của Bạn hoặc Dịch vụ; (iii) tham gia vào hoạt động bất hợp pháp, gian lận, sai sự thật hoặc gây hiểu lầm, (iv) truyền qua Dịch vụ bất kỳ tài liệu nào có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba; (v) xây dựng hoặc chuẩn hóa một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, hoặc sao chép các tính năng, chức năng hoặc đồ họa của Dịch vụ; hoặc (vi) sử dụng Dịch vụ để truyền đạt các thông điệp hoặc tài liệu quấy rối, bôi nhọ, đe dọa, tục tĩu, khiếm nhã, sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc là bất hợp pháp mà sẽ dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc cấu thành hoặc khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự, theo bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (vii) tải lên hoặc truyền tải phần mềm, Nội dung hoặc mã có hoặc nhằm mục đích gây hại, vô hiệu hóa, phá hủy hoặc ảnh hưởng xấu đến hiệu suất của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào hoặc có hoặc nhằm mục đích gây hại hoặc trích xuất thông tin hoặc dữ liệu từ phần cứng, phần mềm khác hoặc mạng của Zoom hoặc những người dùng Dịch vụ khác; (viii) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ, hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ hoặc hệ thống bảo mật của Zoom. (ix) sử dụng Dịch vụ vi phạm bất kỳ chính sách nào của Zoom hoặc theo cách vi phạm luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở chống spam, kiểm soát xuất khẩu, quyền riêng tư và các luật chống khủng bố cũng như quy định và luật yêu cầu phải có sự đồng ý của các đối tượng ghi âm thanh và video và Bạn đồng ý rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định đó.
  5. Giới hạn sử dụng. Bạn không được tái sản xuất, bán lại hoặc phân phối Dịch vụ hoặc bất kỳ báo cáo hoặc dữ liệu nào được tạo ra cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi Bạn đã được cho phép làm vậy một cách rõ ràng theo một thỏa thuận riêng với Zoom. Bạn không được cung cấp hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Dịch vụ do Bạn mua, hiển thị trên bất kỳ trang web nào hoặc đăng tải Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào thu thập được từ Dịch vụ (trừ Nội dung do Bạn tạo ra) hoặc tạo ra thu nhập từ Dịch vụ hoặc sử dụng Dịch vụ để phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị một dịch vụ hoặc sản phẩm giống đáng kể so với Dịch vụ.
 4. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG CUỐI. Bạn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tất cả Người dùng cuối truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua tài khoản của bạn và bạn đồng ý đảm bảo rằng bất kỳ Người dùng cuối nào như vậy sẽ tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này và mọi chính sách của Zoom. Zoom không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các vi phạm. Nếu Bạn biết bất kỳ vi phạm nào của bất kỳ ai đối với Thỏa thuận này liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Zoom theo địa chỉ email trust@zoom.us. Zoom có thể điều tra bất kỳ khiếu nại và vi phạm nào mà mình biết và có thể áp dụng mọi biện pháp (hoặc không biện pháp nào) mà mình cho là thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở, đưa ra cảnh báo, xóa nội dung hoặc chấm dứt các tài khoản và/hoặc hồ sơ Người dùng. Trong mọi trường hợp, Zoom đều sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào khác được xem trong khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc bỏ sót nào về bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào nói trên hoặc bất kỳ mất mát hoặc tổn hại nào ở bất kỳ dạng nào phát sinh do sử dụng, truy cập hoặc từ chối truy cập đến bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào.
 5. NGHĨA VỤ CỦA ZOOM ĐỐI VỚI NỘI DUNG. Zoom sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ hoặc truy cập trái phép vào Nội dung, theo các tiêu chuẩn của ngành. Zoom sẽ thông báo cho Bạn nếu nhận thấy có hoạt động truy cập trái phép vào Nội dung. Zoom sẽ không truy cập, xem hoặc xử lý Nội dung trừ khi (a) theo quy định của Thỏa thuận này và trong Tuyên bố Quyền riêng tư của Zoom; (b) khi được Bạn ủy quyền hoặc hướng dẫn, (c) thực hiện các nghĩa vụ của mình theo yêu cầu của Thỏa thuận này; hoặc (d) theo yêu cầu của Pháp luật. Zoom không có nghĩa vụ nào khác liên quan đến Nội dung.
 6. TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN. Bạn xác nhận rằng Bạn từ 16 tuổi trở lên và hoàn toàn có thể và đủ năng lực để tuân theo các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, tuyên bố và bảo đảm như quy định của Thỏa thuận này, đồng thời tuân thủ Thỏa thuận này. Quyền truy cập của Bạn có thể bị chấm dứt mà không cần cảnh báo nếu chúng tôi tin rằng Bạn dưới 16 tuổi hoặc không đủ điều kiện.
 7. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG; HẠN CHẾ CHO TRẺ EM SỬ DỤNG. Dịch vụ được thiết kế để sử dụng cho mục đích kinh doanh. Bạn có thể chọn sử dụng Dịch vụ cho các mục đích khác, tuân theo các điều khoản và giới hạn của Thỏa thuận này. Zoom không nhằm mục đích dành cho các cá nhân dưới 16 tuổi sử dụng, trừ khi thông qua Đăng ký của nhà trường (như được định nghĩa trong Mô tả dịch vụ) sử dụng Zoom cho Giáo dục (mẫu giáo đến lớp 12).
 8. LỆ PHÍ VÀ HỦY BỎ. Bạn đồng ý rằng Zoom có thể tính phí thẻ tín dụng của Bạn hoặc cơ chế thanh toán khác do Bạn lựa chọn và được Zoom phê duyệt (“Tài khoản của Bạn”) toàn bộ số tiền đến hạn và còn nợ cho Dịch vụ, bao gồm cả thuế và phí dịch vụ, phí thiết lập, phí thuê bao hoặc bất kỳ phí hoặc lệ phí nào liên quan đến Tài khoản của bạn. Zoom có thể thay đổi mức giá vào bất kỳ lúc nào, bao gồm thay đổi từ một dịch vụ miễn phí sang một dịch vụ có trả phí và tính phí đối với Dịch vụ được cung cấp miễn phí trước đây; nhưng với điều kiện là Zoom sẽ gửi cho bạn thông báo trước và cho bạn cơ hội chấm dứt Tài khoản của Bạn nếu Zoom thay đổi mức giá của Dịch vụ mà bạn đăng ký và sẽ không tính phí bạn đối với Dịch vụ miễn phí trước đây nếu bạn đã được thông báo về các khoản phí áp dụng và đã đồng ý trả các khoản phí đó. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp Zoom không có khả năng thu các khoản phí còn nợ Zoom cho Dịch vụ thông qua Tài khoản của Bạn, Zoom có thể áp dụng bất kỳ biện pháp nào khác được cho là cần thiết để thu các khoản phí đó từ Bạn và Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các phí tổn và chi phí mà Zoom phải chịu liên quan đến hoạt động thu nợ đó, bao gồm phí thu nợ, phí tòa án và phí luật sư. Bạn cũng đồng ý rằng Zoom có thể thu tiền lãi theo mức lãi suất dưới 1,5%/tháng hoặc số tiền cao nhất được pháp luật cho phép đối với bất kỳ số tiền nào chưa được thanh toán khi đến hạn. Bạn có thể hủy bỏ gói đăng ký của bạn bất kỳ lúc nào. Nếu bạn hủy bỏ, bạn sẽ không bị tính phí đối với bất kỳ thời hạn dịch vụ bổ sung nào và dịch vụ sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc Thời hạn đăng ký hiện tại. Nếu bạn hủy bỏ, bạn sẽ không được hoàn tiền cho bất kỳ dịch vụ nào đã được thanh toán tiền phí.
 9. CHẤM DỨT. Trang web của Zoom có chứa các thông tin về cách chấm dứt Tài khoản của bạn. Nếu bạn đã mua một Dịch vụ cho một thời hạn cụ thể, việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực vào ngày cuối cùng của thời hạn hiện tại vào thời điểm đó. Mẫu đơn đặt hàng của Bạn có thể quy định rằng Thời hạn gia hạn sẽ bắt đầu tự động trừ khi một trong hai bên đưa ra thông báo chấm dứt tối thiểu ba mươi (30) ngày trước khi bắt đầu Thời hạn gia hạn tiếp theo. Nếu Bạn không tuân thủ quy định của Thỏa thuận này, Zoom có thể chấm dứt Thỏa thuận ngay lập tức và giữ lại mọi khoản phí mà Bạn đã nộp trước đó. Mục 1 và từ Mục 3 đến 20, bao gồm cả Mục 3 và 20, sẽ vẫn có hiệu lực trong mọi trường hợp chấm dứt Thỏa thuận. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, Bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Nếu vào bất kỳ lúc nào, Bạn không hài lòng với Dịch vụ, biện pháp khắc phục duy nhất của Bạn là dừng sử dụng Dịch vụ và làm theo quy trình chấm dứt này.
 10. QUYỀN ĐỘC QUYỀN. Zoom và/hoặc các nhà cung cấp của mình, tùy trường hợp, giữ quyền sở hữu đối với toàn bộ các quyền độc quyền về Dịch vụ và về toàn bộ các tên thương hiệu, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tên miền (“Nhãn hiệu của Zoom”) có liên quan hoặc được hiển thị cùng Dịch vụ. Bạn không được tạo khung hoặc sử dụng công nghệ tạo khung để gửi kèm bất kỳ Nhãn hiệu của Zoom nào hoặc các thông tin độc quyền khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Zoom khi chưa có sự đồng thuận rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ siêu dữ liệu nào hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác sử dụng Nhãn hiệu của Zoom khi chưa có sự đồng thuận rõ ràng bằng văn bản của Zoom.
 11. BẢN QUYỀN. Bạn không được đăng tải, chỉnh sửa, phân phối hoặc tái sản xuất theo bất kỳ cách nào tài liệu có bản quyền, thương hiệu, quyền công bố hoặc các quyền độc quyền khác khi chưa có sự đồng thuận bằng văn bản từ trước của người sở hữu các quyền độc quyền đó. Zoom có thể từ chối truy cập Dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng nào bị cáo buộc là vi phạm bản quyền của một bên khác. Không giới hạn ở những điều nói trên, nếu Bạn tin rằng bản quyền của Bạn đã bị vi phạm, vui lòng thông báo cho Zoom theo như quy định tại đây.
 12. GIỚI HẠN XUẤT KHẨU. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ, hoặc một phần của Dịch vụ, tuân theo các Quy định quản lý xuất khẩu, 15 C.F.R. Phần 730-774, của Hoa Kỳ và có thể tuân theo các luật kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt thương mại quốc gia hiện hành khác (“Luật xử phạt và kiểm soát xuất khẩu”). Zoom sẽ cung cấp (các) phân loại xuất khẩu của Hoa Kỳ áp dụng cho Dịch vụ của Zoom theo yêu cầu. Bạn và Người dùng cuối của Bạn không được truy cập, sử dụng, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển hướng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ thành phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin kỹ thuật hoặc tài liệu liên quan nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, theo cách vi phạm Luật xử phạt và kiểm soát xuất khẩu. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) Bạn và Người dùng cuối của Bạn (a) không phải là công dân của hoặc ở trong một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ chịu các lệnh trừng phạt thương mại của Hoa Kỳ hoặc các hạn chế thương mại quan trọng khác (bao gồm nhưng không giới hạn với Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria và khu vực Crimea của Ukraine) và rằng Bạn và Người dùng cuối của Bạn sẽ không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển hướng hoặc chuyển giao Dịch vụ tại hoặc đến các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó; (b) không phải là cá nhân, hoặc sở hữu từ 50% trở lên, sở hữu riêng hoặc chung bởi những người được ghi tên trong Danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt và những người bị chặn của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hoặc Danh sách những kẻ trốn tránh trừng phạt nước ngoài; và (c) không phải là người trong Danh sách những người bị từ chối, Danh sách pháp nhân hoặc Danh sách chưa được xác minh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc danh sách liên quan đến phổ biến vũ khí hạt nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; (ii) Bạn và Người dùng cuối của bạn ở Trung Quốc, Nga hoặc Venezuela không phải là Người dùng cuối quân sự và sẽ không đưa Dịch vụ của Zoom vào Mục đích sử dụng cuối cho quân sự, như được định nghĩa trong 15 C.F.R. 744.21; (iii) không có Nội dung nào do Bạn hoặc Người dùng cuối của Bạn tạo ra hoặc gửi đi phải chịu bất kỳ hạn chế nào đối với việc tiết lộ, truyền, tải xuống, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu theo Luật trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu; và (iv) Bạn và Người dùng cuối của Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào cấu thành vi phạm hoặc bị trừng phạt theo luật chống tẩy chay của Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ quản lý. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Luật xử phạt và kiểm soát xuất khẩu và theo dõi các luật này để biết về mọi sửa đổi.
 13. SỬ DỤNG KHÔNG CÓ RỦI RO CAO. Dịch vụ không được thiết kế hoặc cấp phép để sử dụng trong môi trường nguy hiểm, yêu cầu phải có các biện pháp kiểm soát an toàn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vận hành các cơ sở hạt nhân, các hệ thống điều hướng máy bay/liên lạc, kiểm soát không lưu và các hệ thống hỗ trợ sự sống hoặc vũ khí. Dịch vụ sẽ không được sử dụng cho hoặc trong bất kỳ môi trường RỦI RO CAO nào.
 14. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI. Bạn xác nhận rằng bất kỳ trường hợp sử dụng Dịch vụ nào trái với Thỏa thuận này hoặc bất kỳ trường hợp chuyển nhượng, cấp giấy phép phụ, sao chép hoặc tiết lộ thông tin kỹ thuật có liên quan đến Dịch vụ, đều có thể gây tổn hại không thể sửa chữa đối với Zoom, Công ty thành viên, nhà cung cấp và bất kỳ bên nào khác được Zoom ủy quyền bán lại, phân phối hoặc quảng bá Dịch vụ (“Đại lý bán lẻ”) và trong những trường hợp đó, Zoom, Công ty thành viên, nhà cung cấp và Đại lý bán lẻ sẽ có quyền áp dụng biện pháp khắc phục công bằng, mà không cần đưa ra bảo lãnh hoặc bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, biện pháp khẩn cấp tạm thời sơ bộ và vĩnh viễn.
 15. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM.BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ ZOOM, CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ SẼ TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM Ở BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. ZOOM, CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC CAM ĐOAN VỀ KẾT QUẢ CÓ THỂ THU ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO THU THẬP ĐƯỢC THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI. BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ TỰ CHỊU RỦI RO. BẤT KỲ TÀI LIỆU VÀ/HOẶC DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC THU THẬP ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ THEO TOÀN QUYỀN CỦA BẠN VÀ DO BẠN TỰ CHỊU RỦI RO. BẠN SẼ CHỈ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN HẠI NÀO XẢY RA VỚI BẠN DO SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN DỊCH VỤ SẼ VẪN DO BẠN TỰ CHỊU. ZOOM KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI VIỆC LƯU GIỮ BẤT KỲ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG NÀO HOẶC GIAO TIẾP GIỮA NGƯỜI DÙNG. ZOOM KHÔNG ĐẢM BẢO VÀ KHÔNG CAM KẾT BẤT KỲ KẾT QUẢ CỤ THỂ NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẠN SỬ DỤNG VÀ TỰ CHỊU RỦI RO.
 16. BỒI THƯỜNG. Bạn đồng ý sẽ bảo đảm, bảo vệ và không để Zoom, công ty thành viên, cán bộ, giám đốc, nhân viên, tư vấn viên, đại diện, nhà cung cấp và Đại lý bán lẻ phải chịu bất kỳ và toàn bộ các khiếu nại, nghĩa vụ, tổn hại và/hoặc chi phí của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ việc Bạn sử dụng Dịch vụ, việc Bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc việc Bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của tài khoản của Bạn xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ người nào hoặc thực thể nào hay luật áp dụng.
 17. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ZOOM HOẶC CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN HẠI ĐẶC BIỆT NÀO, DO VÔ TÌNH, GIÁN TIẾP, DO BỊ PHẠT ĐỂ LÀM GƯƠNG HOẶC DO HẬU QUẢ GÂY RA (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TỔN HẠI DO BỊ TỔN THẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, TỔN THẤT THÔNG TIN KINH DOANH HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI TIỀN BẠC NÀO) PHÁT SINH TỪ VIỆC KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG HOẶC VIỆC CUNG CẤP HOẶC KHÔNG THỂ CUNG CẤP ĐƯỢC DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOẶC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC, CHO DÙ PHÁT SINH TỪ SAI LẦM (BAO GỒM CẢ DO SƠ SUẤT), THEO HỢP ĐỒNG HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC, NGAY CẢ KHI ZOOM, CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC TỔN HẠI ĐÓ. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM LŨY KẾ TỐI ĐA CỦA ZOOM, CÔNG TY THÀNH VIÊN, NHÀ CUNG CẤP VÀ ĐẠI LÝ BÁN LẺ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN DO BẠN THỰC TẾ THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ (NẾU CÓ) TRONG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA SỰ KIỆN HOẶC TÌNH HUỐNG LÀM PHÁT SINH KHIẾU NẠI ĐÓ. Do một số tiểu bang và khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm, giới hạn nói trên có thể không áp dụng với Bạn.
 18. THỎA THUẬN TRỌNG TÀI; TỪ BỎ TỐ TỤNG TẬP THỂ. Nếu Bạn ở Hoa Kỳ, Bạn đồng ý chỉ giải quyết tranh chấp trên cơ sở cá nhân, thông qua trọng tài theo các quy định của Phụ lục A. Các bên rõ ràng từ bỏ mọi quyền tố tụng, đưa ra vụ kiện hoặc tố tụng dưới hình thức vụ kiện theo nhóm hoặc tập thể, tố tụng chung của luật sư riêng, hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác mà bất kỳ bên nào thực hiện hoặc đề xuất thực hiện trong khả năng đại diện.
 19. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC. Việc sử dụng Dịch vụ cũng tuân thủ Tuyên bố Quyền riêng tư của Zoom. Khi chọn “Chính sách quyền riêng tư và pháp lý” ở phía cuối trang web Zoom, Bạn sẽ được cung cấp một đường liên kết đến đó. Tuyên bố Quyền riêng tư và tất cả chính sách được thông báo trên https://zoom.us/vi-vn/privacy-and-legal.html được kết hợp vào Thỏa thuận này bằng tham chiếu này. Hơn nữa, nếu việc sử dụng Dịch vụ của Bạn yêu cầu Zoom phải xử lý bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào (“PII” hoặc “Dữ liệu cá nhân”) thì Zoom sẽ luôn làm như vậy theo Phụ lục Xử lý dữ liệu toàn cầu của Zoom https://zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA.pdf được kết hợp trong Điều khoản dịch vụ này. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Zoom có thể liên hệ với Bạn qua e-mail hoặc hình thức khác kèm theo thông tin có liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ, cho dù Bạn đã hủy nhận các thông báo hoặc truyền thông tiếp thị đó.
 20. ĐIỀU KHOẢN KHÁC20.1 Lựa chọn Luật và Diễn đàn.Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật của Tiểu bang California, Hoa Kỳ, như được áp dụng cho các thỏa thuận được ký và thực hiện tại California bởi người dân California. Trừ khi được quy định trong Phụ lục A, các Bên đồng thuận với thẩm quyền xét xử độc quyền và địa điểm của các tòa án tiểu bang nằm tại và phục vụ cho Hạt Santa Clara, California và các tòa án liên bang ở Quận phía Bắc của California.

  20.2 Pháp nhân ký kết. Trong trường hợp tài khoản Zoom của bạn có một hóa đơn đến/bán đến địa chỉ ở Ấn Độ, pháp nhân ký kết theo Điều khoản dịch vụ này sẽ là ZVC India Pvt. Ltd., Công ty thành viên của Zoom.

  20.3 Từ bỏ và Tính hiệu lực từng phần. Việc một trong hai Bên không thực thi bất kỳ quyền nào của mình theo hoặc để thực thi bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này sẽ không bị coi là từ bỏ hoặc tước bỏ các quyền đó hoặc khả năng thực thi quy định đó. Nếu bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này được một tòa án có thẩm quyền xét xử tuyên trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thực thi, quy định đó sẽ được sửa đổi để đạt được hiệu lực kinh tế gần tương đương với quy định gốc và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực.

  20.4 Quy định chung.Thỏa thuận này thể hiện toàn bộ cam kết và thỏa thuận giữa các Bên về nội dung của Thỏa thuận này và thay thế bất kỳ và toàn bộ cam kết và thỏa thuận trước đó giữa các Bên về nội dung đó, trừ trường hợp Bạn hoặc công ty của Bạn đã ký một văn bản thỏa thuận riêng hoặc bạn đã ký một mẫu đơn đặt hàng đề cập đến một thỏa thuận riêng quy định việc bạn sử dụng Dịch vụ, thì thỏa thuận đó sẽ có hiệu lực chi phối trong phạm vi có bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này xung đột với các điều khoản của thỏa thuận đó. Zoom có thể toàn quyền chọn thay đổi hoặc bổ sung các điều khoản của Thỏa thuận này vào từng thời điểm cụ thể. Zoom sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để gửi thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi thực chất nào đối với Thỏa thuận này. Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi đăng tải các thay đổi đối với Thỏa thuận này (hoặc mười (10) ngày làm việc kể từ ngày thông báo, nếu được cung cấp), các thay đổi đó sẽ có hiệu lực ràng buộc với Bạn. Nếu Bạn không đồng ý với các thay đổi, Bạn cần ngừng sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thời gian mười ngày làm việc đó, Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi đối với các điều khoản của Thỏa thuận này. Để tham gia một số Dịch vụ, Bạn có thể được thông báo rằng Bạn phải tải xuống phần mềm và/hoặc đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện bổ sung đó, các điều khoản bổ sung đó được tích hợp vào Thỏa thuận này. Thỏa thuận này đã được lập bằng ngôn ngữ tiếng Anh và phiên bản đó sẽ có hiệu lực chi phối về mọi khía cạnh và bất kỳ phiên bản không phải tiếng Anh nào của Thỏa thuận này đều chỉ để phục vụ các mục đích hỗ trợ.

Phụ lục A

Trọng tài ràng buộc

Phụ lục A của Điều khoản dịch vụ này mô tả các điều khoản khác áp dụng cho Trọng tài ràng buộc và Từ bỏ tố tụng tập thể.

 1. Tranh chấp. Tranh chấp là bất kỳ tranh cãi nào giữa Bạn và Zoom liên quan đến Dịch vụ, mọi phần mềm liên quan đến Dịch vụ, giá của Dịch vụ, Tài khoản của bạn, Quảng cáo, tiếp thị, hoặc truyền thông của Zoom, Giao dịch mua hoặc thanh toán của bạn, hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào bao gồm hợp đồng, bảo hành, sai lầm, luật định hoặc quy định, ngoại trừ các tranh chấp liên quan đến việc thực thi hoặc hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc Zoom. Là một phần của quá trình nỗ lực hết sức để giải quyết tranh chấp và trước khi bắt đầu các thủ tục tố tụng trọng tài, mỗi bên đồng ý cung cấp thông báo về tranh chấp cho bên kia, bao gồm mô tả về tranh chấp, những nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết tranh chấp, và những gì bên tranh chấp đang yêu cầu giải quyết, tới legal@zoom.us.
 2. Tòa tiểu tụng có sẵn. Bạn có thể khởi kiện tại Tòa tiểu tụng tại địa phương nếu bạn đáp ứng các yêu cầu của tòa án. Tuy nhiên, nếu khiếu nại đó được chuyển giao, gỡ bỏ hoặc kháng cáo lên một tòa án khác, Zoom có quyền yêu cầu phân xử trọng tài.
 3. Thủ tục trọng tài.Tranh chấp không được giải quyết theo Mục A hoặc B sẽ được giải quyết thông qua trọng tài. Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) sẽ tiến hành bất kỳ hình thức phân xử trọng tài nào theo Quy tắc trọng tài thương mại của họ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.adr.org. Phiên điều trần trọng tài sẽ diễn ra tại khu tư pháp liên bang của địa điểm kinh doanh chính của bạn. Một trọng tài viên duy nhất sẽ được chỉ định. Trọng tài viên phải: (a) tuân theo toàn bộ Luật hiện hành; (b) tuân theo các quy định hiện hành; (c) tôn trọng các yêu cầu hợp lệ về đặc quyền; (d) ban hành quyết định bằng văn bản bao gồm các lý do trừng phạt. Trọng tài có thể ra quyết định bồi thường thiệt hại, biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc quyết định không xâm phạm và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý). Bất kỳ phán quyết trọng tài nào cũng có thể được thi hành (như thông qua bản án) tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Theo Quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (AAA), trọng tài quy định về thẩm quyền của chính mình, bao gồm cả khả năng giải quyết bằng trọng tài bất kỳ khiếu nại nào; tuy nhiên, tòa án có thẩm quyền độc quyền để thi hành lệnh cấm trọng tài trên cơ sở toàn nhóm hoặc trong khả năng đại diện.
 4. Phí trọng tài. Nếu Bạn không đủ khả năng chi trả các chi phí trọng tài, Zoom sẽ tạm ứng các chi phí đó cho Bạn, tùy thuộc vào quyết định của trọng tài viên xem liệu chi phí sẽ được hoàn trả cho Zoom nếu Zoom thắng kiện hay không. Đối với các tranh chấp liên quan đến hơn $75.000, các quy tắc của AAA sẽ chi phối việc thanh toán phí nộp đơn, lệ phí và chi phí cho AAA và trọng tài viên.
 5. Xung đột với Quy tắc AAA. Thỏa thuận này sẽ chi phối nếu có mâu thuẫn với Quy tắc trọng tài thương mại của AAA.
 6. Yêu cầu nộp trong vòng một năm. Dù có bất kỳ quy định nào về giới hạn, khiếu nại hoặc tranh chấp theo Thỏa thuận này phải được nộp lên Tòa tiểu tụng hoặc thông báo để phân xử trọng tài trong vòng một năm kể từ khi có thể nộp đơn lần đầu tiên, nếu không khiếu nại đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.
 7. Tính hiệu lực từng phần. Nếu từ bỏ tố tụng nhóm bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đối với tất cả hoặc một số phần của tranh chấp, thì những phần đó sẽ không được phân xử trọng tài mà sẽ được giải quyết tại tòa án, phần còn lại sẽ được giải quyết thông qua trọng tài. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Phụ lục A này được phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ có hiệu lực từng phần; tuy nhiên, các điều khoản còn lại vẫn sẽ được áp dụng và sẽ được giải thích để gần như có thể đạt được mục đích ban đầu của Phụ lục này, bao gồm các điều khoản có hiệu lực từng phần.

English version

IMPORTANT, READ CAREFULLY : YOUR USE OF AND ACCESS TO THE WEBSITE AND PRODUCTS AND SERVICES AND ASSOCIATED SOFTWARE (COLLECTIVELY, THE “SERVICES”) OF ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. AND ITS AFFILIATES (“ZOOM”) IS CONDITIONED UPON YOUR COMPLIANCE WITH AND ACCEPTANCE OF THESE TERMS, WHICH INCLUDE YOUR AGREEMENT TO ARBITRATE CLAIMS. PLEASE REVIEW THOROUGHLY BEFORE ACCEPTING.

BY CLICKING/CHECKING THE “I AGREE” BUTTON/BOX, ACCESSING THE ZOOM WEBSITE OR BY UTILIZING THE ZOOM SERVICES YOU AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS OF SERVICE AND ALL EXHIBITS, ORDER FORMS, AND INCORPORATED POLICIES (THE “AGREEMENT” OR “TOS”). THE ZOOM SERVICES ARE NOT AVAILABLE TO PERSONS WHO ARE NOT LEGALLY ELIGIBLE TO BE BOUND BY THESE TERMS OF SERVICE.

Zoom will provide the Services, and you may access and use the Services, in accordance with this Agreement. Zoom may provide any of the Services hereunder through any of its Affiliates. If You order Services through an on-line registration page or an order form (each an “Order Form”), the Order Form may contain additional terms and conditions and information regarding the Services you are ordering. Unless otherwise expressly set forth in any such additional terms and conditions applicable to the specific Service which You choose to use, those additional terms are hereby incorporated into this Agreement in relation to Your use of that Service.

System Requirements. Use of the Services requires one or more compatible devices, Internet access (fees may apply), and certain software (fees may apply), and may require obtaining updates or upgrades from time to time. Because use of the Services involves hardware, software, and Internet access, Your ability to access and use the Services may be affected by the performance of these factors. High speed Internet access is recommended. You acknowledge and agree that such system requirements, which may be changed from time to time, are Your responsibility.

 1. DEFINITIONS. The following definitions will apply in this Agreement, and any reference to the singular includes a reference to the plural and vice versa. Service specific definitions are found in the Services Description located at www.zoom.us/docs/en-us/services-description.html.
  “Affiliate” means, with respect to a Party, any entity that directly or indirectly controls, is controlled by or is under common control with that Party. For purposes of this Agreement, “control” means an economic or voting interest of at least fifty percent (50%) or, in the absence of such economic or voting interest, the power to direct or cause the direction of the management and set the policies of such entity.
  “End User” means a Host or Participant (as defined in the Services Description) who uses the Services.
  “Initial Subscription Term” means the initial subscription term for a Service as specified in an Order Form.
  “Service Effective Date” means the date an Initial Subscription Term begins as specified in an Order Form.
  “Renewal Term” means the renewal subscription term for a Service commencing after the Initial Subscription Term or another Renewal Term as specified in an Order Form.
 2. SERVICES. Zoom will provide the Services as described on the Order Form, and standard updates to the Services that are made generally available by Zoom during the term. Zoom may, in its sole discretion, discontinue the Services or modify the features of the Services from time to time without prior notice.
  1. Beta Services. Zoom may, from time to time, offer access to services that are classified as Beta version. Access to and use of Beta versions may be subject to additional agreements. Zoom makes no representations that a Beta version will ever be made generally available and reserves the right to discontinue or modify a Beta version at any time without notice. Beta versions are provided AS IS, may contain bugs, errors or other defects, and Your use of a Beta version is at Your sole risk.
 3. USE OF SERVICES AND YOUR RESPONSIBILITIES. You may only use the Services pursuant to the terms of this Agreement. You are solely responsible for Your and Your End Users’ use of the Services and shall abide by, and ensure compliance with, all Laws in connection with Your and each End User’s use of the Services, including but not limited to Laws related to recording, intellectual property, privacy and export control. Use of the Services is void where prohibited.
  1. Registration Information. You may be required to provide information about Yourself in order to register for and/or use certain Services. You agree that any such information shall be accurate. You may also be asked to choose a user name and password. You are entirely responsible for maintaining the security of Your user name and password and agree not to disclose such to any third party.
  2. Your Content. You agree that You are solely responsible for the content (“Content”) sent or transmitted by You or displayed or uploaded by You in using the Services and for compliance with all Laws pertaining to the Content, including, but not limited to, Laws requiring You to obtain the consent of a third party to use the Content and to provide appropriate notices of third party rights. You represent and warrant that You have the right to upload the Content to Zoom and that such use does not violate or infringe on any rights of any third party. Under no circumstances will Zoom be liable in any way for any (a) Content that is transmitted or viewed while using the Services, (b) errors or omissions in the Content, or (c) any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of, access to, or denial of access to Content. Although Zoom is not responsible for any Content, Zoom may delete any Content, at any time without notice to You, if Zoom becomes aware that it violates any provision of this Agreement, or any law. You retain copyright and any other rights You already hold in Content which You submit, post or display on or through, the Services.
  3. Recordings. You are responsible for compliance will all recording laws. The host can choose to record Zoom meetings and Webinars. By using the Services, you are giving Zoom consent to store recordings for any or all Zoom meetings or webinars that you join, if such recordings are stored in our systems. You will receive a notification (visual or otherwise) when recording is enabled. If you do not consent to being recorded, you can choose to leave the meeting or webinar
  4. Prohibited Use. You agree that You will not use, and will not permit any End User to use, the Services to: (i) modify, disassemble, decompile, prepare derivative works of, reverse engineer or otherwise attempt to gain access to the source code of the Services; (ii) knowingly or negligently use the Services in a way that abuses, interferes with, or disrupts Zoom’s networks, Your accounts, or the Services; (iii) engage in activity that is illegal, fraudulent, false, or misleading, (iv) transmit through the Services any material that may infringe the intellectual property or other rights of third parties; (v) build or benchmark a competitive product or service, or copy any features, functions or graphics of the Services; or (vi) use the Services to communicate any message or material that is harassing, libelous, threatening, obscene, indecent, would violate the intellectual property rights of any party or is otherwise unlawful, that would give rise to civil liability, or that constitutes or encourages conduct that could constitute a criminal offense, under any applicable law or regulation; (vii) upload or transmit any software, Content or code that does or is intended to harm, disable, destroy or adversely affect performance of the Services in any way or which does or is intended to harm or extract information or data from other hardware, software or networks of Zoom or other users of Services; (viii) engage in any activity or use the Services in any manner that could damage, disable, overburden, impair or otherwise interfere with or disrupt the Services, or any servers or networks connected to the Services or Zoom’s security systems. (ix) use the Services in violation of any Zoom policy or in a manner that violates applicable law, including but not limited to anti-spam, export control, privacy, and anti-terrorism laws and regulations and laws requiring the consent of subjects of audio and video recordings, and You agree that You are solely responsible for compliance with all such laws and regulations.
  5. Limitations on Use. You may not reproduce, resell, or distribute the Services or any reports or data generated by the Services for any purpose unless You have been specifically permitted to do so under a separate agreement with Zoom. You may not offer or enable any third parties to use the Services purchased by You, display on any website or otherwise publish the Services or any Content obtained from a Service (other than Content created by You) or otherwise generate income from the Services or use the Services for the development, production or marketing of a service or product substantially similar to the Services.
 4. RESPONSIBILITY FOR END USERS. You are responsible for the activities of all End Users who access or use the Services through your account and you agree to ensure that any such End User will comply with the terms of this Agreement and any Zoom policies. Zoom assumes no responsibility or liability for violations. If You become aware of any violation of this Agreement in connection with use of the Services by any person, please contact Zoom at trust@zoom.us. Zoom may investigate any complaints and violations that come to its attention and may take any (or no) action that it believes is appropriate, including, but not limited to issuing warnings, removing the content or terminating accounts and/or User profiles. Under no circumstances will Zoom be liable in any way for any data or other content viewed while using the Services, including, but not limited to, any errors or omissions in any such data or content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of, access to, or denial of access to any data or content.
 5. ZOOM OBLIGATIONS FOR CONTENT. Zoom will maintain reasonable physical and technical safeguards to prevent unauthorized disclosure of or access to Content, in accordance with industry standards. Zoom will notify You if it becomes aware of unauthorized access to Content. Zoom will not access, view or process Content except (a) as provided for in this Agreement and in Zoom’s Privacy Statement; (b) as authorized or instructed by You, (c) as required to perform its obligations under this Agreement; or (d) as required by Law. Zoom has no other obligations with respect to Content.
 6. ELIGIBILITY. You affirm that You are at least 16 years of age and are otherwise fully able and competent to enter into the terms, conditions, obligations, affirmations, representations, and warranties set forth in this Agreement, and to abide by and comply with this Agreement.  Your access may be terminated without warning if we believe that You are under the age of 16 or are otherwise ineligible.
 7. INTENDED USE; RESTRICTION ON USE BY CHILDREN. The Services are intended for business use. You may choose to use the Services for other purposes, subject to the terms and limitations of this Agreement. Zoom is not intended for use by individuals under the age of 16, unless it is through a School Subscriber (as that term is defined in the Services Description) using Zoom for Education (K-12).
 8. CHARGES AND CANCELLATION. You agree that Zoom may charge to Your credit card or other payment mechanism selected by You and approved by Zoom (“Your Account”) all amounts due and owing for the Services, including taxes and service fees, set up fees, subscription fees, or any other fee or charge associated with Your Account. Zoom may change prices at any time, including changing from a free service to a paid service and charging for Services that were previously offered free of charge; provided, however, that Zoom will provide you with prior notice and an opportunity to terminate Your Account if Zoom changes the price of a Service to which you are subscribed and will not charge you for a previously free Service unless you have been notified of the applicable fees and agreed to pay such fees. You agree that in the event Zoom is unable to collect the fees owed to Zoom for the Services through Your Account, Zoom may take any other steps it deems necessary to collect such fees from You and that You will be responsible for all costs and expenses incurred by Zoom in connection with such collection activity, including collection fees, court costs and attorneys’ fees. You further agree that Zoom may collect interest at the lesser of 1.5% per month or the highest amount permitted by law on any amounts not paid when due. You may cancel your subscription at any time. If you cancel, you will not be billed for any additional terms of service, and service will continue until the end of the current Subscription Term. If you cancel, you will not receive a refund for any service already paid for.
 9. TERMINATION. The Zoom website contains information on how to terminate Your Account. If you have purchased a Service for a specific term, such termination will be effective on the last day of the then-current term. Your Order Form may provide that a Renewal Term will begin automatically unless either party provides notice of termination at least thirty (30) days prior to the commencement of the next Renewal Term. If You fail to comply with any provision of this Agreement, Zoom may terminate this Agreement immediately and retain any fees previously paid by You. Sections 1 and 3 through 20, inclusive, shall survive any termination of this Agreement. Upon any termination of this Agreement, You must cease any further use of the Services. If at any time You are not happy with the Services, Your sole remedy is to cease using the Services and follow this termination process.
 10. PROPRIETARY RIGHTS. Zoom and/or its suppliers, as applicable, retain ownership of all proprietary rights in the Services and in all trade names, trademarks, service marks, logos, and domain names (“Zoom Marks”) associated or displayed with the Services. You may not frame or utilize framing techniques to enclose any Zoom Marks, or other proprietary information (including images, text, page layout, or form) of Zoom without express written consent. You may not use any meta tags or any other “hidden text” utilizing Zoom Marks without Zoom’s express written consent.
 11. COPYRIGHT. You may not post, modify, distribute, or reproduce in any way copyrighted material, trademarks, rights of publicity or other proprietary rights without obtaining the prior written consent of the owner of such proprietary rights. Zoom may deny access to the Services to any User who is alleged to infringe another party’s copyright. Without limiting the foregoing, if You believe that Your copyright has been infringed, please notify Zoom as specified here.
 12. EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that the Services, or a portion thereof, are subject to the Export Administration Regulations, 15 C.F.R. Parts 730-774, of the United States and may be subject to other applicable country export control and trade sanctions laws (“Export Control and Sanctions Laws”). Zoom will provide the U.S. export classification(s) applicable to its Services upon request. You and Your End Users may not access, use, export, re-export, divert, transfer or disclose any portion of the Services or any related technical information or materials, directly or indirectly, in violation of Export Control and Sanctions Laws. You represent and warrant that: (i) You and Your End Users (a) are not citizens of, or located within, a country or territory that is subject to U.S. trade sanctions or other significant trade restrictions (including without limitation Cuba, Iran, North Korea, Syria, and the Crimea region of Ukraine) and that You and Your End Users will not access or use the Services, or export, re-export, divert, or transfer the Services, in or to such countries or territories; (b) are not persons, or owned 50% or more, individually or in the aggregate by persons, identified on the U.S. Department of the Treasury’s Specially Designated Nationals and Blocked Persons List or Foreign Sanctions Evaders Lists; and (c) are not persons on the U.S. Department of Commerce’s Denied Persons List, Entity List, or Unverified List, or U.S. Department of State proliferation-related lists; (ii) You and Your End Users located in China, Russia, or Venezuela are not Military End Users and will not put Zoom’s Services to a Military End Use, as defined in 15 C.F.R. 744.21; (iii) no Content created or submitted by You or Your End Users is subject to any restriction on disclosure, transfer, download, export or re-export under the Export Control and Sanctions Laws; and (iv) You and Your End Users will not take any action that would constitute a violation of, or be penalized under, U.S. antiboycott laws administered by the U.S. Department of Commerce or the U.S. Department of the Treasury. You are solely responsible for complying with the Export Control and Sanctions Laws and monitoring them for any modifications.
 13. NO HIGH RISK USE. The Services are not designed or licensed for use in hazardous environments requiring fail-safe controls, including without limitation operation of nuclear facilities, aircraft navigation/communication systems, air traffic control, and life support or weapons systems. The Services shall not be used for or in any HIGH RISK environment.
 14. INJUNCTIVE RELIEF. You acknowledge that any use of the Services contrary to this Agreement, or any transfer, sublicensing, copying or disclosure of technical information or materials related to the Services, may cause irreparable injury to Zoom, its Affiliates, suppliers and any other party authorized by Zoom to resell, distribute, or promote the Services (“Resellers”), and under such circumstances Zoom, its Affiliates, suppliers and Resellers will be entitled to equitable relief, without posting bond or other security, including, but not limited to, preliminary and permanent injunctive relief.
 15. NO WARRANTIES.YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT THE SERVICES ARE PROVIDED “AS IS” AND ZOOM, ITS AFFILIATES, SUPPLIERS AND RESELLERS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. ZOOM, ITS AFFILIATES, SUPPLIERS AND RESELLERS MAKE NO WARRANTY OR REPRESENTATION REGARDING THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SERVICES, REGARDING THE ACCURACY OR RELIABILITY OF ANY INFORMATION OBTAINED THROUGH THE SERVICES OR THAT THE SERVICES WILL MEET ANY USER’S REQUIREMENTS, OR BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE OR ERROR FREE. USE OF THE SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK. ANY MATERIAL AND/OR DATA DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SERVICES IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOU RESULTING FROM THE USE OF THE SERVICES. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF USE OR PERFORMANCE OF THE SERVICES REMAINS WITH YOU. ZOOM DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR RETENTION OF ANY USER INFORMATION OR COMMUNICATIONS BETWEEN USERS. ZOOM CANNOT GUARANTEE AND DOES NOT PROMISE ANY SPECIFIC RESULTS FROM USE OF THE SERVICES. USE IS AT YOUR OWN RISK.
 16. INDEMNIFICATION. You agree to indemnify, defend and hold harmless Zoom, its affiliates, officers, directors, employees, consultants, agents, suppliers and Resellers from any and all third party claims, liability, damages and/or costs (including, but not limited to, attorneys’ fees) arising from Your use of the Services, Your violation of this Agreement or the infringement or violation by You or any other user of Your account, of any intellectual property or other right of any person or entity or applicable law.
 17. LIMITATION OF LIABILITY.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL ZOOM OR ITS AFFILIATES, SUPPLIERS OR RESELLERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY OTHER PECUNIARY LOSS OR DAMAGE) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SERVICES OR THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE TECHNICAL OR OTHER SUPPORT SERVICES, WHETHER ARISING IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) CONTRACT OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF ZOOM, ITS AFFILIATES, SUPPLIERS OR RESELLERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, ZOOM’S, ITS AFFILIATES’, SUPPLIERS’ AND RESELLERS’ MAXIMUM CUMULATIVE LIABILITY AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CLAIMS ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE SERVICES (IF ANY) IN THE TWELVE (12) MONTHS PRECEDING THE EVENT OR CIRCUMSTANCES GIVING RISE TO SUCH CLAIMS. Because some states and jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability, the above limitation may not apply to You.
 18. AGREEMENT TO ARBITRATE; WAIVER OF CLASS ACTION. If You are located in the United States, You agree to resolve disputes only on an individual basis, through arbitration pursuant to the provisions of Exhibit A. The parties expressly waive any right to bring any action, lawsuit, or proceeding as a class or collective action, private attorney general action, or any other proceeding in which any party acts or proposes to act in a representative capacity.
 19. PRIVACY AND OTHER POLICIES. Use of the Services is also subject to Zoom’s Privacy Statement, a link to which can be found by selecting “Privacy and Legal Policies” in the footer of Zoom’s website. The Privacy Statement, and all policies noticed at www.zoom.us/legal are incorporated into this Agreement by this reference. Furthermore, if Your Use of the Services requires Zoom to process any personally identifiable information (“PII” or “Personal Data”) Zoom shall do so at all times in compliance with our Zoom Global Data Processing Addendum https://zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA.pdf is incorporated in these Terms of Service. Additionally, You understand and agree that Zoom may contact You via e-mail or otherwise with information relevant to Your use of the Services, regardless of whether You have opted out of receiving marketing communications or notices.
 20. MISCELLANEOUS

20.1 Choice of Law and Forum. This Agreement shall be governed by and construed under the laws of the State of California, U.S.A., as applied to agreements entered into and to be performed in California by California residents. Except as provided in Exhibit A, the Parties consent to the exclusive jurisdiction and venue of the state courts located in and serving Santa Clara County, California and the federal courts in the Northern District of California.

20.2 Contracting Entity. In the event Your Zoom account reflects a bill to/sold to address in India, the contracting entity under these TOS shall be Zoom’s Affiliate, ZVC India Pvt. Ltd.

20.3 Waiver and Severability. Failure by either Party to exercise any of its rights under, or to enforce any provision of, this Agreement will not be deemed a waiver or forfeiture of such rights or ability to enforce such provision. If any provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, that provision will be amended to achieve as nearly as possible the same economic effect of the original provision and the remainder of this Agreement will remain in full force and effect.

20.4 General Provisions. This Agreement embodies the entire understanding and agreement between the Parties respecting the subject matter of this Agreement and supersedes any and all prior understandings and agreements between the Parties respecting such subject matter, except that if You or Your company have executed a separate written agreement or you have signed an order form referencing a separate agreement governing your use of the Services, then such agreement shall control to the extent that any provision of this Agreement conflicts with the terms of such agreement. Zoom may elect to change or supplement the terms of this Agreement from time to time at its sole discretion. Zoom will exercise commercially reasonable business efforts to provide notice to You of any material changes to this Agreement. Within ten (10) business days of posting changes to this Agreement (or ten (10) business days from the date of notice, if such is provided), they will be binding on You. If You do not agree with the changes, You should discontinue using the Services. If You continue using the Services after such ten-business-day period, You will be deemed to have accepted the changes to the terms of this Agreement. In order to participate in certain Services, You may be notified that You are required to download software and/or agree to additional terms and conditions. Unless expressly set forth in such additional terms and conditions, those additional terms are hereby incorporated into this Agreement. This Agreement has been prepared in the English Language and such version shall be controlling in all respects and any non-English version of this Agreement is solely for accommodation purposes.

Exhibit A

Binding Arbitration

This Exhibit A to the TOS describes the further provisions which apply to the Binding Arbitration and Class Action Waiver.

  1. Disputes. A dispute is any controversy between You and Zoom concerning the Services, any software related to the Services, the price of the Services, Your account, Zoom’s advertising, marketing, or communications, Your purchase transaction or billing, or any term of this Agreement, under any legal theory including contract, warranty, tort, statute, or regulation, except disputes relating to the enforcement or validity of Your or Zoom’s intellectual property rights. As part of the best efforts process to resolve disputes, and prior to initiating arbitration proceedings, each party agrees to provide notice of the dispute to the other party, including a description of the dispute, what efforts have been made to resolve it, and what the disputing party is requesting as resolution, to legal@zoom.us.
  2. Small Claims Court Available. You may initiate an action in your local Small Claims Court if You meets the court’s requirements. However, if such a claim is transferred, removed or appealed to a different court, Zoom reserves the right to require arbitration.
  3. Arbitration Procedure. Disputes not resolved pursuant to Section A or B shall be resolved through arbitration. The American Arbitration Association (“AAA”) will conduct any arbitration under its Commercial Arbitration Rules. For more information, see www.adr.org. Arbitration hearings will take place in the federal judicial district of Your primary business location. A single arbitrator will be appointed. The arbitrator must: (a) follow all applicable substantive Law; (b) follow applicable statutes of limitations; (c) honor valid claims of privilege; (d) issue a written decision including the reasons for the award. The arbitrator may award damages, declaratory or injunctive relief, and costs (including reasonable attorneys’ fees). Any arbitration award may be enforced (such as through a judgment) in any court with jurisdiction. Under AAA Rules, the arbitrator rules on his or her own jurisdiction, including the arbitrability of any claim; however, a court has exclusive authority to enforce the prohibition on arbitration on a class-wide basis or in a representative capacity .
  4. Arbitration Fees. If You are unable to afford the arbitration costs, Zoom will advance those costs to You, subject to the arbitrator’s determination if costs should be reimbursed to Zoom if Zoom prevails. For disputes involving more than $75,000, the AAA rules will govern payment of filing fees and the AAA’s and arbitrator’s fees and expenses.
  5. Conflict with AAA Rules. This Agreement governs if there is a conflict with the AAA’s Commercial Arbitration Rules.
  6. Requirement to File Within One Year. Notwithstanding any other statute of limitations, a claim or dispute under this Agreement must be filed in Small Claims Court or noticed for arbitration within one year of when it could first be filed, or such claim will be permanently barred.
  7. Severability. If the class action waiver is found to be illegal or unenforceable as to all or some parts of a dispute, then those parts will not be arbitrated but will be resolved in court, with the balance resolved through arbitration. If any provision of this Exhibit A is found to be illegal or unenforceable, then that provision will be severed; however, the remaining provisions shall still apply and shall be interpreted to as nearly as possible achieve the original intent of this Exhibit, inclusive of the severed provision.