Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Bộ Tư pháp lựa chọn Zoom tổ chức tọa đàm đối thoại chính sách “Hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Continue Reading Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Bộ Tư pháp lựa chọn Zoom tổ chức tọa đàm đối thoại chính sách “Hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư”